Regulaminy korzystania z serwisu Postivo.pl

 • Regulamin korzystania z serwisu Postivo.pl
 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu.
  2. Właścicielem Serwisu Postivo.pl jest POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Litewskiej 4B/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000655956, legitymująca się numerem NIP: 517-035-83-12 oraz REGON: 180793541.
  3. Usługobiorca może szybko i efektywnie kontaktować się Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@postivo.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 17 717 37 60, a także faxem +48 17 717 37 61 w godz. 9-16 w dni robocze. Adres do korespondencji: POSTIVO.PL, ul. Litewska 4B/16, 35-302 Rzeszów.
 2. Definicje

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Usługodawca – Właściciel Serwisu Postivo.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
  2. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki Regulaminu oraz dokonała rejestracji lub zawarła umowę, o której mowa w §9 ust. 11.
  3. Serwis – serwis internetowy Postivo.pl dostępny pod adresem internetowym http://postivo.pl
  4. Regulamin – Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Postivo.pl
  5. Adresat – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której Użytkownik Serwisu kieruje Przesyłki i dla której podał dane niezbędne do prawidłowego zaadresowania i nadania Przesyłki, tj. imię i nazwisko lub nazwę lub firmę, dokładny adres z kodem pocztowym lub oznaczenie skrytki pocztowej lub w przypadku usługi „Wysyłka faksu” numer faks.
  6. Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkowników po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie usług, personalizację i wybór parametrów przesyłki, doładowanie konta środkami przeznaczonymi na zakup usług, obserwowanie statusu przetwarzania Przesyłki, itp.
  7. Przesyłki – stanowią dokumenty uprzednio przesłane przez Użytkowników w formie elektronicznej lub utworzone za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, o wybranych parametrach i spersonalizowane przez Użytkowników, w przypadku usług „Wysyłka listów” i „Szybki list” – Konfekcjonowane, w przypadku usługi „Wysyłka faksu” – przygotowane do nadania.
  8. Konfekcjonowanie – sortowanie, umieszczenie w kopertach, zaadresowanie zgodnie z wybranymi przez Użytkownika parametrami Przesyłki oraz oznakowanie kopert zgodnie z § 3 ust. 5., przy czym na kopertach, jako dane służące do ewentualnych zwrotów przesyłek umieszczone będą dane Usługodawcy.
  9. Interfejs API – interfejs przeznaczony dla programistów, umożliwia zintegrowanie dowolnej aplikacji lub systemu Usługobiorcy z Serwisem Postivo.pl z wykorzystaniem technologii SOAP/WSDL (webservices). Integracja pozwala na automatyczne zlecanie wysyłki przesyłek bezpośrednio z wykorzystywanej przez klienta aplikacji, bez konieczności ręcznego zlecania przesyłek poprzez Konto Użytkownika. Połączenia pomiędzy aplikacją Usługobiorcy a platformą Postivo.pl odbywają się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL. Dostęp do API możliwy jest dla wszystkich Użytkowników, którzy wyrażą chęć jego wykorzystania. Przekazanie danych poprzez interfejs API polega na zdalnym wywołaniu odpowiednich metod. Opis poszczególnych metod i sposobów integracji udostępniany jest Usługobiorcy w dokumentacji API dostępnej w Serwisie Postivo.pl.
  10. Operator Pocztowy – podmiot prowadzący działalność gospodarczej polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). Lista Operatorów Pocztowych oraz ich usług, z których Użytkownik może skorzystać została udostępniona w Serwisie.
  11. Nadawca – Użytkownik lub osoba trzecia, po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 7 i 8., z zastrzeżeniem §2 lit. h.
  12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (w szczególności z Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  13. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
   1. Wysyłka listów,
   2. Szybki list,
   3. Wysyłka faksu,
  2. Usługa „Wysyłka listów” polega na tym, że:
   1. Użytkownik przekazuje do Serwisu Postivo.pl dowolną liczbę plików z dokumentami, które mają zostać wysłane do Adresata. Pliki mogą zostać przesłane w następujących formatach: PDF, DOC, DOCX, RTF. Pliki mogą zostać przekazane za pośrednictwem Konta Użytkownika lub poprzez interfejs API.
   2. Użytkownik może, z zastrzeżeniem §2 lit. h. spersonalizować każdą stronę przesyłki. W tym zakresie może w szczególności:
    1. wybrać miejsce na dowolnych stronach dokumentów, w którym wydrukowane zostaną dane odbiorcy (nazwa i adres),
    2. stworzyć własny szablon graficzny koperty.
   3. Użytkownik wybiera parametry Przesyłki. W szczególności Użytkownik może wybrać:
    1. rodzaj papieru, na którym dokumenty zostaną wydrukowane (np. gramatura, kolor itp.),
    2. kolor wydruku (np. czarno-biały lub kolor),
    3. rozmiar koperty (np. DL, A4 itp.),
    4. stworzony wcześniej przez Użytkownika szablon koperty.
   4. Użytkownik wybiera Operatora Pocztowego, który dostarczy Przesyłkę do Adresata oraz typ listu zgodnie z aktualną ofertą danego Operatora Pocztowego (np. list zwykły, list polecony, list polecony za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia, itp.).
   5. Użytkownik podaje dane korespondencyjne Adresatów.
   6. Użytkownik wybiera z listy nazwę Nadawcy Przesyłki spośród Nadawców zdefiniowanych wcześniej w Serwisie.
   7. Użytkownik wybiera datę nadania Przesyłki.
   8. Poprawnie zdefiniowana Przesyłka jest przyjmowana do realizacji. W zakresie realizacji usługi dokonywany jest wydruk, oznakowanie dokumentów zgodnie z ust. 5, Konfekcjonowanie oraz nadanie w placówce Operatora Pocztowego.
  3. Usługa „Szybki list” polega na tym, że:
   1. Użytkownik wpisuje treść dokumentu w odpowiednim panelu dostępnym w Koncie Użytkownika,
   2. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia ust. 2 pkt. b – h.
   3. Użytkownik może opcjonalnie przekazać do Serwisu Postivo.pl dowolną liczbę plików graficznych, które mogą zostać umieszczone w treści dokumentu. Pliki mogą zostać przesłane w następujących formatach: JPG, GIF, PNG.
  4. Dla każdej Przesyłki Użytkownik może podać dowolną liczbę Adresatów, jednak nie więcej niż 5 000 Adresatów dla jednej Przesyłki. Adresy mogą być wpisywane jeden po drugim lub mogą być wykorzystane adresy z książki adresowej zdefiniowanej wcześniej przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. Dane Adresatów mogą być zaimportowane również z pliku w formacie CSV.
  5. W przypadku usług „Wysyłka listów” i „Szybki list” Przesyłki zostają oznakowane indywidualnym kodem kreskowym. Oznakowanie zostaje umieszczone na każdej stronie Przesyłki, a także na kopercie. Oznakowanie umożliwia śledzenie stanu przetwarzania Przesyłki za pośrednictwem Konta Użytkownika. Na drukowanych dokumentach Usługodawca zastrzega dodanie białego marginesu od każdej krawędzi arkusza papieru o szerokości do 5 mm.
  6. Użytkownik może nadawać Przesyłki w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich. Warunkiem nadania przesyłki w imieniu osoby trzeciej jest uprzednia weryfikacja udzielenia zgody przez tę osobę Użytkownikowi do nadawania przesyłek w jej imieniu.
  7. Weryfikacja, o której mowa w ust. 6 dokonywana jest poprzez przeprowadzenie następującej procedury:
   1. Użytkownik, po dokonaniu wyboru odpowiedniej opcji na stronie Konta Użytkownika, wprowadza dane korespondencyjne przyszłego Nadawcy,
   2. Operator Serwisu wysyła na podany adres, pocztą tradycyjną, kod weryfikacyjny,
   3. Wprowadzenie kodu weryfikacyjnego oznacza potwierdzenie udzielenia zgody przez adresata kodu do wysyłania Przesyłek przez Użytkownika w jego imieniu, a także potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na związanie jego postanowieniami.
  8. Wraz z kodem weryfikacyjnym Serwis Postivo.pl wysyła do przyszłego Nadawcy:
   1. instrukcję wprowadzenia kodu weryfikacyjnego,
   2. informację o skutkach jego wprowadzenia,
   3. pełne dane Użytkownika, na którego żądanie kod został wysłany.
  9. Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej jest płatne zgodnie z Cennikiem. Opłata jest pobierana z Konta Użytkownika na zasadzie PRE-PAID, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
  10. Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody przyszłego Nadawcy przed zainicjowaniem procedury weryfikacyjnej.
  11. Kod weryfikacyjny wygasa w przypadku niewprowadzenia go do Serwisu w terminie 90 dni od dnia jego nadania.
  12. Usługodawca zastrzega, iż za zgodą właściwego Operatora pocztowego na wniosek Użytkownika, na kopercie mogą zostać umieszczone obok danych Usługodawcy również inne dane nadawcy.
  13. Wszelkie niedoręczalne przesyłki są zwracane przez Operatora pocztowego Usługodawcy. Usługodawca może odsyłać zwrócone przesyłki zbiorczo, raz w miesiącu, tylko na wniosek Usługobiorcy i na wskazany przez niego adres. Pozostałe zwrócone przesyłki są przechowywane przez Usługodawcę przez okres 12 miesięcy. Po tym terminie koperty wraz z zawartością są niszczone, z czego sporządzany jest stosowny protokół, a podmiot wykonujący tę usługę wydaje certyfikat na tę okoliczność.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
   1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
   2. Włączoną obsługę Java Script,
   3. Włączoną obsługę plików Cookies,
   4. Aktywny adres e-mail.
  2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w Serwisie oraz potwierdzenie zapoznania się postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest dokonanie płatności PRE-PAID w wysokości minimum 10 zł oraz utrzymywanie dodatniego salda na Koncie Użytkownika, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może w całości wykorzystać na zakup usług.
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, wymaga jednak potwierdzenia zapoznania się treścią Regulaminu.
  3. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
  4. Każdy podmiot, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
   1. W przypadku osób fizycznych: login, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu,
   2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: login, hasło, firma, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, oraz dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres siedziby), adres e-mail, numer telefonu.
   3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: login i hasło, nazwa/firma, adres siedziby, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż ww.), adres e-mail, numer telefonu.
  5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Chwilę zakończenia rejestracji uznaje się za moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Korzystanie z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pozostaje zablokowane do czasu zweryfikowania poprawności danych wprowadzonych przy rejestracji. W razie negatywnej weryfikacji uznaje się umowę za niezawartą, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
  6. Na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługobiorca udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do nadawania przesyłek w jego imieniu u wybranego Operatora Pocztowego. Usługodawca może udzielać dalszych pełnomocnictw osobom trzecim w granicach swojego umocowania. W granicach udzielonego pełnomocnictwa Usługodawca zawiera umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  7. Użytkownik, przed skorzystaniem z usług Serwisu, powinien zapoznać się z wzorami umów, regulaminami, ogólnymi warunkami świadczenia usług, itp. dokumentami regulującymi prawa i obowiązki stron zawieranych umów o świadczenie usług pocztowych, którymi posługuje się Operator Pocztowy każdorazowo wybierany przez Użytkownika.
  8. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
  9. Na zasadach określonych w niniejszym §. zawierana jest umowa, na podstawie której świadczone są usługi na zasadzie PRE-PAID (płatność przed skorzystaniem z Usługi). Usługobiorca może korzystać z usług na zasadzie POST-PAID (płatność po skorzystaniu z Usługi) tylko i wyłącznie na podstawie osobnej umowy zawartej z Usługodawcą.
  10. Usługodawca oraz Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Pomimo wypowiedzenia ze strony Usługobiorcy Usługodawca wykonuje usługi, za które została pobrana opłata, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
  11. Usługodawca może ponadto wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, jeżeli dany Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie korzystał z usług, o których mowa w §. 3 ust. 1 lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
  12. Wypowiedzenie przez którąkolwiek umowy ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika.
  13. Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczna lub formie pisemnej.
  14. Jeżeli Konsument żąda wykonania usługi przez Serwis przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 13, to żądanie to powinien przekazać na trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: biuro@postivo.pl
  15. W przypadku złożenia żądania, o którym mowa w ust. 14 po rozwiązaniu umowy strony dokonają rozliczeń wzajemnych zobowiązań. Użytkownikowi zwracana jest kwota niewykorzystanych środków jaką posiadał na Koncie Użytkownika w dacie rozwiązania umowy.
  16. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 13, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  17. Użytkownikowi może zostać przydzielony indywidualny rabat. W przypadku niewykorzystania rabatu przed wypowiedzeniem umowy z winy Użytkownika, środki pozostałe na Koncie Użytkownika nie podlegają zwrotowi.
 6. Prawa i obowiązki stron

  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Usługodawca ma prawo do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do danych przekazywanych do Serwisu przez Usługobiorcę w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca przed uniemożliwieniem dostępu do danych poinformuje Usługobiorcę o takim zamiarze.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
   1. materiały przekazane przez Usługobiorcę zawierają treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego,
   2. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   3. Usługobiorca podaje nieprawdziwe dane własne, Adresatów, Nadawców lub dane nieistniejących Adresatów lub Nadawców,
   4. Usługobiorca inicjuje procedurę weryfikacyjną, o której mowa w § 3 ust. 6 - 11 przed uzyskaniem zgody osoby trzeciej,
   5. w rażący lub uporczywy sposób narusza Postanowienia Regulaminu.
  6. Jeżeli wybrany przez Usługobiorcę Operator Pocztowy nie może z jakiegokolwiek powodu dostarczyć Przesyłki pod wskazany adres Usługodawca wykona usługę korzystając z oferty Poczty Polskiej S.A. i nada Przesyłki wybierając rodzaj listu, którego właściwości są najbardziej zbliżone do pierwotnego wyboru Usługobiorcy. W przypadku zmiany kosztów usługi powstałych z ww. powodu strony dokonają stosownych rozliczeń.
  7. Usługobiorca jest zobowiązany do nieprzesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych, treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego.
  8. Usługobiorca jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych danych istniejących Adresatów i Nadawców.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
  10. Usługobiorca jest zobowiązany do sporządzenia kopii bezpieczeństwa wszelkich danych przechowywanych w Serwisie i przechowywanie ich poza zasobami Serwisu.
  11. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji oraz poufności przekazywanych przez Użytkownika dokumentów i innych danych.
 7. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych czy niepełnych danych własnych, Adresatów Przesyłek lub Nadawców Przesyłek.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników korzystających z usług Serwisu w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej (przedsiębiorcy) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Operatora Pocztowego a w szczególności za uszkodzenie, zagubienie, przypadkową utratę lub niedoręczenie w terminie Przesyłki z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Operator Pocztowy. Wyłączenie obejmuje także sytuację, w której Usługodawca zleca nadanie przesyłki na podstawie §. 6. ust. 6. W tym zakresie Usługodawca nie odpowiada również za winę w wyborze.
  3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialności za treść Przesyłek kierowanych do Adresatów za pośrednictwem Serwisu.
 8. Płatności

  1. Usługi, o których mowa w §. 3. ust. 1 Regulaminu są świadczone odpłatnie.
  2. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług określa Cennik, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga osobnego powiadomienia Usługobiorcy.
  3. Wynagrodzenie jest naliczane i pobierane automatycznie z Konta Użytkownika w wysokości netto wartości usługi na zasadzie PRE-PAID (przedpłata), chyba że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.
  4. Użytkownik może doładować konto za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, PayU lub poprzez przelew bankowy na konto: 67 1950 0001 2006 0011 3060 0002. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub PayU.
  5. Rachunek dla osoby fizycznej zostanie wystawiony w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
  6. Faktura VAT dla Użytkownika będącego przedsiębiorcą zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
  7. Rachunki oraz faktury VAT zostaną zapisane w formacie PDF i udostępnione poprzez Konto Użytkownika z możliwością ich pobrania.
  8. Użytkownik będący przedsiębiorcą upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 9. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu - POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Litewskiej 4B/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000655956, legitymująca się numerem NIP: 5170358312 oraz REGON: 180793541, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
  2. Administrator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
  3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonania umowy.
  4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności Operatorom Pocztowym w celu nadania Przesyłki, Dotpay.pl lub PayU w celu dokonania autoryzacji płatności, podmiotom świadczącym usługi hostingowe (dostarczającym serwery), pracownikom Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora, zleceniobiorcą świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe i prawne.
  5. Baza danych osobowych Usługobiorców oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wszelkimi wytycznymi i przepisami prawa w tym zakresie.
  6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
   2. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
   3. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
   4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
  9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania bądź wycofania zgody na przetwarzanie jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
  10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
  11. Strony postanawiają, że w celu świadczenia Usług i właściwej realizacji umowy oraz spełnienia obowiązków wynikających z RODO, Usługobiorca zawrze z Usługodawcą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Prawa autorskie

  1. Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie przekazanych do Serwisu plików stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Na podstawie udzielonej licencji Usługodawca ma prawo do korzystania z utworów wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – nieodpłatne przekazywanie utworów wyłącznie osobom i podmiotom wskazanym przez Usługobiorcę jako Adresaci Przesyłki.
  3. Usługodawca nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Usługobiorcy.
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
   1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@postivo.pl
   2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Postivo.pl, ul. Litewska 4B/16, 35-302 Rzeszów
   3. za pośrednictwem faksu: +48 17 717 37 61
  2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie: loginu Użytkownika oraz opisanie problemu i propozycje rozwiązania.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.
  4. W przypadku złożenia reklamacji na usługi Operatora Pocztowego w Serwisie Postivo.pl zostanie ona przekazana właściwemu Operatorowi. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji zostaje przedłużony o czas rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Pocztowego.
 12. Postanowienia końcowe

  1. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony będą dążyły do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  2. W przypadku sporu sądowego sądem właściwym miejscowo jest są siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
  3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.