Polityka prywatności Serwisu internetowego Postivo.pl

 1. Wprowadzenie

  POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. - Operator Serwisu Postivo.pl jako Administrator danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest świadom zagrożeń wynikających z faktu ich przetwarzania za pośrednictwem sieci Internet. Operator Serwisu Postivo.pl oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania Operator sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych, ograniczając dostęp Użytkowników do danych tylko w niezbędnym zakresie, udzielając upoważnień podmiotom zewnętrznym tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i w przypadkach gdy taki obowiązek nakładają przepisy prawa.

 2. Gromadzenie danych

  Dokonanie rejestracji w Serwisie jest dobrowolne. W celu zarejestrowania Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych:

  • Dla osoby fizycznej - imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu,
  • Dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - login, hasło, firma, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, oraz dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres siedziby), adres e-mail, numer telefonu.
  • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - login i hasło, nazwa/firma, adres siedziby, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż ww.), adres e-mail, numer telefonu.

  Podanie pozostałych danych jest możliwe po pierwszym zalogowaniu do systemu i jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na podstawie Regulaminu.

 3. Wykorzystanie pozyskiwanych danych

  Zbiór danych Użytkowników zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisano do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 107690. Administratorem danych jest POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane, o których mowa w niniejszym dokumencie mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Mogą one zostać również przekazane organom wymiaru sprawiedliwości, w wypadkach określonych w przepisach prawa.

  Dane zbierane podczas Rejestracji wykorzystywane będą w celu umożliwienia POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. wykonywania czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług, w tym celów księgowych oraz do kontaktowania się przez firmę z Użytkownikiem. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wyrażona podczas rejestracji oraz upoważnienie znajdujące wyraz w przepisach obowiązującego prawa. Dane te służyć mogą także do sprawdzenia czy podmiot dokonujący rejestracji spełnia określone Regulaminem wymagania.

  Pozyskane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach zarobkowych. Służyć one mogą natomiast do analizy zachowań Użytkowników Serwisu, zbierania danych o Użytkownikach celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Serwisu. Dane te zbierane są automatycznie. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu zachowanie ochronę i udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności serwisu.

 4. Kontakt z Użytkownikami Serwisu

  POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. wykorzystuje podane dane kontaktowe do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji. Przez pojęcie informacje rozumie się treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne) jak i nie komercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, itp.). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym.

  Operator zastrzega sobie prawo do wysłania na podane dane kontaktowe formularzy ankiet, analiz itp. w celu zebrania od Użytkowników danych demograficznych i profilowych (tj. wykształcenie, wiek, zarobki). Podanie danych w ww. formie ma na celu poznanie i dostosowanie Serwisu do potrzeb i wymagań Użytkowników a wypełnienie formularzy jest całkowicie dobrowolne.

  Informacje komercyjne są filtrowane w celu ograniczenia ich objętości i wysłane sporadycznie.

 5. Zmiany danych osobowych

  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania na żądanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie wymagane jest w związku z wymogami prawa lub gdy chodzi o dane zbierane automatycznie – w takich przypadkach danych nie da się ich zmienić lub usunąć. Zmiana lub usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu się do serwisu.

  W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Operator może wstrzymać świadczenie usług/ zawiesić Konto Użytkownika/ zablokować Konto Użytkownika do czasu aktualizacji danych.

  Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, gdy ten nie uregulował swoich należności wobec Operatora, a także w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył Regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 6. Wykorzystanie plików cookies

  Nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki z informacją zapisywane przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 7. Zabezpieczenie danych

  Operator Serwisu Postivo.pl dokłada wszelkich starań, by pozwolić Użytkownikom na kontrolę udostępnianych informacji, zapewnić ochronę przed ich niepożądanym ujawnieniem lub zniszczeniem, zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich. Komunikacja między serwerem a komputerem w trakcie rejestracji, logowania oraz obsługi profilu Użytkownika odbywa się z użyciem protokołu SSL.

  Jednocześnie informujemy, że polityka prywatności stron zewnętrznych, np. Dotpay.pl, do których odnośniki znajdują się na stronach Serwisu Postivo.pl jest regulowana osobnymi postanowieniami. W związku z tym POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.

 8. Nazwa i adres firmy

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie potrzebnym do hostingu Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.postivo .pl wykonuje firma Home Business Services sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych.

Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.