Polityka prywatności Serwisu internetowego Postivo.pl

 1. Wprowadzenie

  POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Litewskiej 4B/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000655956, legitymująca się numerem NIP: 5170358312 oraz REGON: 180793541 jest Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO"). POSTIVO.PL jest odpowiedzialna również za przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu osób i organizacji na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Gromadzenie danych

  POSTIVO.PL gromadzi dane zarówno jako Administrator danych osobowych oraz jako Podmiot przetwarzający (Procesor).

  Jako Administrator danych:

  POSTIVO.PL przetwarza dane wskazane w formularzu rejestracyjnym lub innym formularzu wypełnionym na stronie https://postivo.pl tj. login, imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta w systemie.

  Jako Podmiot przetwarzający (Procesor):

  W celu realizacji usług (wysyłania korespondencji na zlecenie Użytkownika) następuje powierzenie danych przez Użytkownika (nazwy i adresu adresata, treści korespondencji itp.) i ich przetwarzanie przez POSTIVO.PL. Sposób w jaki POSTIVO.PL przetwarza Dane osobowe jako Podmiot przetwarzający został opisany i zdefiniowany w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranej pomiędzy POSTIVO.PL a Użytkownikiem, jako Administratorem. Dane Osoby fizycznej jakie przetwarzamy jako Procesor zależą rodzaju świadczonych usług na rzecz Administratora i każdorazowo opisane są w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Cel zbierania danych osobowych

  POSTIVO.PL przetwarza dane osobowe w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy zawartej na podstawie regulaminu korzystania z serwisu Postivo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

  a jako Administrator przetwarza dane osobowe również w celu:

  • wystawiania faktur i przyjmowania płatności oraz dla celów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza kontaktowego bądź ofertowego zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  POSTIVO.PL nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na prawa Użytkownika. POSTIVO.PL nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Udostępnianie danych osobowych?

  Do danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy POSTIVO.PL. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane, dla których POSTIVO.PL jest Administratorem mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym przy realizacji świadczeń wynikających z umowy (np. operatorom pocztowym, serwisom akceptującym płatności typu Dotpay, PayU, zleceniobiorcom prowadzącym usługi księgowe i prawne na rzecz ADO, firmom zapewniającym hosting). Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 powyżej oraz w celu świadczenia usług dla POSTIVO.PL.

  Nadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  Kwestie dalszego powierzenia danych dla których POSTIVO.PL jest Podmiotem Przetwarzającym reguluje Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta z Użytkownikiem.

  Przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do hostingu Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://postivo.pl wykonuje firma Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen (91710), Niemcy, Industriestr. 25, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Czas przechowywania danych osobowych

  Okres przechowywania i przetwarzania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

  Dane dla których POSTIVO.PL jest Administratorem:

  • znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
  • dane zawarte na wystawianych fakturach przechowywane są przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa

  Dane dla których POSTIVO.PL jest Podmiotem Przetwarzającym przechowywane są przez okres określony w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Użytkownikiem.

 6. Prawa Użytkownika

  Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez POSTIVO.PL jako Administratora danych uprawnione są do domagania się od POSTIVO.PL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem.

 7. Ochrona danych

  POSTIVO.PL oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania POSTIVO.PL sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych.

  Korzystanie z Serwisu https://postivo.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

  POSTIVO.PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 8. Wykorzystanie plików cookies

  Nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), które zapisywane są przez serwer POSTIVO.PL na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie”. Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 9. Wyłączenie odpowiedzialności

  Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do POSTIVO.PL, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach POSTIVO.PL komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

  POSTIVO.PL nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których POSTIVO.PL przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 10. Zmiany Polityki Prywatności

  POSTIVO.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. Najnowsza wersja polityki prywatności nadpisuje postanowienia zawarte w poprzednich wersjach. O stosownych zmianach wymagających zgody Użytkownika POSTIVO.PL powiadomi Użytkowników.

Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.