Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000655956, legitymująca się numerem NIP: 517-035-83-12 oraz REGON: 180793541 (dalej również jako "ADO").

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 177173760, w drodze korespondencji elektronicznej: biuro@postivo.pl lub pisemnie na adres: ul. Litewska 4B/16, 35-302 Rzeszów.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu rejestracyjnym lub innym formularzu wypełnionym na stronie http://postivo.pl tj. login konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz dane kontaktowe, takie jak adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail.

Nadto, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzamy również dane, takie jak: adresy IP z których następuje dostęp do konta Użytkownika.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy zawartej na podstawie regulaminu korzystania z serwisu Postivo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawianie faktur i przyjmowania płatności oraz dla celów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza kontaktowego bądź ofertowego zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy (np. operatorom pocztowym, serwisom akceptującym płatności typu Dotpay, PayU, zleceniobiorcom prowadzącym usługi księgowe i prawne na rzecz ADO, firmom zapewniającym hosting). Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim uprawnionym organom publicznym na ich wyraźny wniosek.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich naruszeniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe
 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.