Regulamin usług kurierskich

Uwaga! W związku z wycofaniem usługi przesyłek kurierskich z naszej oferty usługa wysyłania paczek świadczona będzie do dnia 25.04.2017 r.
 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu w części dotyczącej usług kurierskich.
  2. Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady świadczenia usług kurierskich w ramach serwisu Postivo.pl,
   2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   4. tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Operatorem Serwisu Postivo.pl jest POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000655956, legitymująca się numerem NIP: 517-035-83-12, oraz REGON: 180793541.
  4. Operator Serwisu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim określonych.
  5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
   1. Regulamin korzystania z serwisu Postivo.pl – dostępny na stronie http://postivo.pl/regulaminy-uslug
   2. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Przewoźnika UPS – dostępny na stronie: http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/service.html
  6. Operator Serwisu jest także Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Definicje

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Usługodawca – Operator Serwisu Postivo.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
  2. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki Regulaminu oraz dokonała rejestracji.
  3. Serwis – serwis internetowy Postivo.pl dostępny pod adresem internetowym http://postivo.pl
  4. Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkowników po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie usług, doładowanie konta środkami przeznaczonymi na zakup usług, obserwowanie statusu Przesyłki, itp.
  5. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nadająca przesyłkę Przewoźnikowi w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
  6. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
  7. Przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kurierskich, tj. przyjmowaniu do przewozu, przewozie i doręczaniu Przesyłek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Przewoźnika, świadcząca usługi kurierskie, współpracująca z Usługodawcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Usługobiorcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy.
   1. UPS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy złożenia zamówienia na Usługę Kurierską.
  9. Usługa Kurierska – usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek wykonywana przez Przewoźnika w ramach jego działalności na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
  10. Przesyłka – wszelkie koperty, paczki i inne pakunki, objęte usługą w ramach jednego zamówienia.
  11. List przewozowy – wypisany na dostarczonym przez Usługodawcę wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Usługobiorcą, Usługodawcą i Przewoźnikiem. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dostarczania Usługobiorcy listów przewozowych drogą elektroniczną. Usługobiorca zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i przekazania go Przewoźnikowi odbierającemu przesyłkę.
  12. Regulamin – Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Postivo.pl
  13. Regulamin Przewoźnika - regulacje dotyczące zasady świadczenia usług przez danego Przewoźnika.
  14. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  15. Cennik - dokument umieszczony w Serwisie Postivo.pl oraz dostępny w siedzibie Usługodawcy określający cenę za wykonanie Usługi, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
  16. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu Postivo.pl Usługę polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy złożenia zamówienia na Usługę Kurierską.
  2. W ramach Usługi, Usługodawca działając we własnym imieniu zleca Przewoźnikowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę.
  3. Wybór Przewoźnika wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Usługodawcę zgodnie ze wskazaniem Usługobiorcy.
  4. Usługobiorca odpowiada za wybór Przewoźnika i prawidłowość danych przekazanych Przewoźnikowi w celu wykonania Usługi Kurierskiej.
  5. W celu realizacji Usługi Usługobiorca powinien zalogować się na witrynie postivo.pl i wypełnić formularz zamówienia:
   1. Usługobiorca podaje dane korespondencyjne Nadawcy i odbiorcy przesyłki.
   2. Usługobiorca wybiera Przewoźnika, który dostarczy Przesyłkę do Odbiorcy oraz wariant usługi kurierskiej,
   3. Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wprowadzenia informacji o rodzaju opakowania, zawartości, liczby, wymiarach i wadze przesyłki.
   4. Usługobiorca powinien określić datę i zakres godzin, w których Przewoźnik może odebrać przesyłkę od Nadawcy. Minimalny przedział godzinowy do odbioru przesyłki wynosi 2 godziny.
   5. Usługobiorca wybiera opcje dodatkowe przesyłki oraz opcjonalnie określa jej wartość. Za każdą opcję dodatkową pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Poprzez zadeklarowanie wartości przesyłki Usługobiorca zleca ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej kwoty. Za ubezpieczenie przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku. Nie podanie wartości przesyłki ogranicza odpowiedzialność Usługodawcy i Przewoźnika do równowartości 323 zł.
   6. Po złożeniu zamówienia Usługodawca wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego oddziału Przewoźnika, natomiast Nadawca otrzyma na adres e-mail podany wraz z adresem nadawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz wygenerowany przez Usługodawcę list przewozowy i/lub etykietę. Nadawca jest zobowiązany do wydrukowania otrzymanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego lub odpowiedniej etykiety na przesyłce.
   7. W przypadku wysyłania kilku paczek do jednego odbiorcy w ramach jednej przesyłki Nadawca jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego/etykiet na każdą z paczek. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej.
  6. Usługobiorca może zlecać realizację usługi poprzez Serwis Postivo.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zlecenia otrzymane przez Usługodawcę po godzinie 15.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy mogą być realizowane następnego dnia roboczego.
  7. Usługodawca w miarę możliwości udostępnia również Usługobiorcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie Postivo.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.
  8. Usługodawca nie wykonuje Usługi Kurierskiej – jest ona wykonywana wyłącznie przez Przewoźnika, w ramach jego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie Regulaminu Przewoźnika. Po skorzystaniu z Serwisu Postivo.pl Usługobiorca może domagać się od Przewoźnika wykonania Usługi Kurierskiej zgodnie z warunkami Regulaminu Przewoźnika.
 4. Odbiór i doręczanie przesyłek

  1. Odbiór przesyłki od Nadawcy
   1. Odbiory Przesyłek od Nadawcy przez Przewoźnika realizowane są w dni robocze, w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
   2. Nadawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przesyłki zgodnie z zasadami prawidłowego pakowania zamieszczonymi na stronie http://postivo.pl/zasady-pakowania-przesylek. Zapakowanie jej bez zachowania wytycznych zwalnia Usługodawcę i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki.
   3. Zabronione jest przesyłanie rzeczy i towarów wyszczególnionych na stronie http://postivo.pl/niedozwolone-przedmioty. Przewoźnik przed przyjęciem Przesyłki może zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie i nie zawiera niedozwolonych przedmiotów. W przypadku niezgodności Przewoźnik ma prawo odmówić jej przyjęcia.
   4. Podczas odbioru Przesyłek Nadawca zobowiązany jest do przekazania Przewoźnikowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiet otrzymanych od Usługodawcy.
   5. W placówce Przewoźnika odebrane Przesyłki zostają zweryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
   6. W przypadku gdy Przewoźnikowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Przewoźnika pokrywa Usługobiorca.
  2. Doręczanie przesyłek do odbiorców
   1. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie usług Przewoźnika.
   2. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Usługobiorcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Przewoźników.
  3. Opłaty za zdarzenia opisane w punktach 1 c i 1 e oraz 2b będą pobierane z konta PRE-PAID Usługobiorcy, a w przypadku niewystarczających środków na koncie - na postawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
  4. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługodawcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Usługobiorcy Konto PRE-PAID.
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
   1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
   2. Włączoną obsługę Java Script,
   3. Włączoną obsługę plików Cookies,
   4. Aktywny adres e-mail.
  2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w serwisie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Warunkiem korzystania z usług serwisu jest dokonanie płatności PRE-PAID w wysokości minimum 10 zł oraz utrzymywanie dodatniego salda na Koncie Użytkownika, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługobiorca może w całości wykorzystać na zakup usług.
 6. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi winy. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z winy umyślnej. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych czy niepełnych danych własnych, Odbiorców Przesyłek lub Nadawców Przesyłek.
  3. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Usługobiorcy, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Usługobiorcy.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje działania:
   1. za działania Usługobiorcy, w tym wybór Przewoźnika lub podanie nierzetelnych danych dot. Przesyłki, brak nadania przez Nadawcę Przewoźnikowi przesyłki w celu wykonania zamówionej Usługi Kurierskiej,
   2. za działania Przewoźnika, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej,
   3. za działania Odbiorcy, w tym za przyjęcie lub odmowę przyjęcia przez niego Przesyłki lub zapłatę bądź brak zapłaty kwoty należnej przy doręczeniu Przesyłki za pobraniem.
  5. Odpowiedzialność Przewoźnika za utratę lub zniszczenie przesyłki jest ograniczona do kwoty 323 złotych polskich o ile nie reguluje tego odrębna umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą w sprawie ubezpieczenia przesyłki.
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Usługobiorca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Usługodawcy.
  2. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Przewoźnika, Usługodawca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej względem Przewoźnika oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Przewoźnikowi celem jego rozpatrzenia.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca zaleca jednak aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty doręczenia Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia oraz zawierało:
   1. W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki
    1. czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
    2. oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
    3. dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,
   2. W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
    1. kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Przewoźnika,
    2. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
     • w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
     • kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
     • faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,
    3. udokumentowaną kwotę roszczenia,
    4. wykaz załączonych dokumentów.
  4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Postivo.pl, ul. Powstańców Listopadowych 29c/7, 35-606 Rzeszów.
  5. Roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy lub Przewoźnika z tytułu zawieranej umowy przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
  6. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Przewoźnika.
  7. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.
  8. W przypadku złożenia reklamacji na usługi Przewoźnika w Serwisie Postivo.pl zostanie ona przekazana właściwemu Przewoźnikowi. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji zostaje przedłużony o czas rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika.
 8. Postanowienia końcowe

  We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Regulaminu korzystania z serwisu Postivo.pl– dostępne na stronie http://postivo.pl/regulaminy-uslug

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.